Skupnost učencev

Skupnost učencev Waldorfske šole Maribor

Učenci Waldorfske šole Maribor so najpomembnejši udeleženci šole in kot taki imajo svoje pravice in obveznosti, ki jih uresničujejo pri pouku in izven njega. V življenje šole se vključujejo preko razrednih skupnosti, te pa se združujejo v Skupnost učencev, ki sodeluje z drugimi organi šole.

1. Razredna skupnost

Je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah razredne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svojega razreda in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

2. Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih interesov se razredne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci razredne skupnosti volijo v Skupnost učencev šole dva predstavnika razreda. Mandat predstavnikov razreda traja eno šolsko leto in se konča ob koncu šolskega leta.

Učenci Skupnosti učencev izvolijo predsednika in njegovega namestnika ter v sodelovanju z mentorjem pripravijo okvirni načrt dela.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
- zbira pripombe in predloge razrednih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli;

- sodeluje na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu;

- sodeluje pri organizaciji in izvedbi šolskih praznikov in drugih dogodkov;

- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …);

- predlaga izboljšave bivalnega okolja;

- oblikuje predloge pohval učencem;

- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Sestanek skupnosti učencev se skliče najmanj enkrat mesečno, po potrebi pa tudi pogosteje. Sestanek skliče predsednik, mentor ali ravnatelj.

"Duša se lahko napolni s toplino le iz duše."
Rudolf Steiner