Vpis

1. Pomembno je vedeti pred vpisom

Starši, ki vpisujejo otroka v Waldorfsko šolo Maribor, se morajo seznaniti s temelji waldorfske pedagogike, njenimi značilnostmi, oblikami in metodami dela in vzgojno-izobraževalnimi načeli in pristopi.

V ta namen sodi k vpisu tudi obvezna seznanitev s spodnjo literaturo:

1. Carlgren, Frans: Vzgoja za svobodo

2. Vpliv zaslonske tehnologije na otroke: https://www.svitanje.si/2013/01/vpliv-zaslonske-te...

3. V branje priporočamo tudi naslednjo literaturo:

Druga literatura

Sodelovanje staršev v življenju šole daje poseben značaj celotnemu delu in utripu Waldorfske šole Maribor. Za našo šolo je to izjemno pomembno. Usklajenost vzgojnih vplivov doma in v šoli daje otroku občutek varnosti, šola pa je na ta način povezan organizem, zato od staršev pričakujemo, da se organiziranih dejavnosti udeležujejo.

Le-te se odvijajo v organizaciji šole, pa tudi na pobude in iniciative staršev. Starši so vljudno vabljeni k sodelovanju.

 • Na šoli imamo redne starševske večere, obarvane z različnimi aktualnimi vzgojnimi temami.
 • Organiziramo različne rokodelske in ročnodelske ter umetniške delavnice.
 • Deluje pevski zbor staršev in učiteljev.
 • Organiziramo različna praznovanja; nekatere praznike praznujemo v šoli skupaj s starši v popoldanskem času.
 • Izleti in druženja na pobudo staršev so zelo pogosti.
 • Delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila …
 • Pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za šolo (donacije, sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji …).
 • Starši organizirajo druge dejavnosti, kot je npr. Waldorfska tržnica z ekološkimi izdelki.
 • Glede na interes staršev šola organizira ali predlaga različne dodatne dejavnosti.

2. Vpisni postopek za šolsko leto 2024/2025

Razmišljate o vpisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor?

Dobrodošli, da nas obiščete, se dogovorite za pogovor, si ogledate našo šolo, pridete na dan odprtih vrat ali katerega od šolskih praznikov.

Datumi dogodkov in roki za oddajo dokumentacije so objavljeni v koledarju.

Vpisni postopek poteka od roka za oddajo vpisnega lista v mesecu septembru do podpisa pogodbe v mesecu juniju.

Vključuje:

 • Podpisan vpisni list in soglasje o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov otroka v času vpisnega postopka. Rok za oddajo je 13. oktober 2023.

Vpisni list in soglasje si prenesite na tej povezavi: vpisni list in soglasje

Podpisano dokumentacijo pošljite ali prinesite osebno na naslov:

Waldorfska šola Maribor
Valvasorjeva 75
2000 Maribor

Ko šola prejme vpisni list in soglasje, starši začnete postopek vpisa za svojega otroka.

Za izpolnjevanje je potreben vpis z Google računom. V kolikor Google računa (e-pošte Gmail) nimate, nam pišite na tajnistvo@waldorf-maribor.si, da vam pošljemo nadaljnje informacije. Rok za izpolnitev vprašalnika je 13. oktober 2023. Po tem datumu vprašalnik več ne bo dostopen.

V obrazec bo potrebno naložiti fotografijo otroka in morebitno dodatno dokumentacijo o otroku (poročila strokovnjakov, odločbo o usmeritvi, strokovno mnenje, ipd.), zato vam predlagamo, da si to pripravite pred začetkom izpolnjevanja.

Prosimo vas, da si za izpolnjevanje vzamete približno eno uro časa. Vaši odgovori se sproti shranjujejo na vaš Google račun, zato lahko z izpolnjevanjem vprašalnika kadarkoli prenehate. Nadaljujete lahko na drugi napravi, le vpisati se morate z istim Google računom. Na e-poštni naslov boste prejeli kopijo vaših odgovorov.

 • Preizkus zrelosti otroka se izvede v okviru:
  • Igralnih uric: štirje termini od oktobra do januarja, prisotnost otroka je obvezna na treh terminih;
  • Individualnega srečanja z otrokom: oddecembra do začetka februarja. Šola bo starše obvestila o terminih.
 • Predavanja za starše o specifiki waldorfske pedagogike. Štiri predavanja bodo izvedena od meseca oktobra do marca. Udeležba na predavanjih je zaželena, saj tudi tako starši dobite odgovore na svoja vprašanja.

Dan odprtih vrat za starše bodočih učencev bo 6. oktobra.

V primeru prevelikega števila otrok za vpis v 1. razred upoštevamo pri odločitvi o sprejemu otroka tudi prisotnost staršev na predavanjih.

Svetujemo, da si starši pred vpisom preberete knjigo: Carlgreen, F.: VZGOJA ZA SVOBODO

 • Odločitev o sprejemu/zavrnitvi oz. odložitvi vpisa prvošolcev sprejme šolski aktiv za vpis. Staršem šola sporoči odločitev do konca februarja.
 • Pogovor razrednika s starši.
 • Podpis pogodbe v juniju.
 • Plačilo postopka vpisa: celotna vsota je 90 EUR. Polovico se poravna takoj ob vpisu, drugo polovico pa ob prvi položnici za šolnino.

POSTOPEK VPISA v višje razrede (od 2. do 8. razreda)

V 9. razred novih otrok ne vpisujemo.

Ob prepisu vašega otroka v Waldorfsko šolo Maribor je postopek sledeč:

 • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo (prijavnica) pošljete na tajništvo šole. Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).
 • Starši /skrbniki boste s strani aktiva za vpis povabljeni na informativni razgovor.

 • V kolikor je z obeh strani izražen interes po nadaljevanju postopka, starši oddajo izpolnjen vprašalnik najkasneje 3 dni pred hospitiranjem otroka v razredu.
 • Hospitiranje otroka v razredu (14 dni).
 • Izvedba intervjuja z otrokom v drugem tednu hospitiranja.
 • Pogovor razrednika s starši.

 • Aktiv za vpis skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.
 • Podpis pogodbe.
 • Plačilo postopka vpisa.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi pa so možni od septembra do meseca marca ( sprejete otroke v aprilu in maju vpišemo v mesecu septembru).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@waldorf-maribor.si."Gotovosti v znanosti nimamo kot nekaj, kar je razodela narava, temveč kot notranje doživetje opazovanja. Kdor zanika gotovost tega načina spoznavanja, si ni uspel razjasniti, zakaj se mu zdi veljavno tisto spoznanje, ki sodi v fiziko in kemijo. Temu se vdaja iz navade in odklanja to, česar ni navajen."
Rudolf Steiner